Quina és la farmàcia amb més aparcament de Berga?

General

Més del 20% dels habitants de Berga tenen més de 65 anys, quatre punts més que la mitjana catalana

El 20,18% de la població de Berga té més de 65 anys. Es necessiten millores als seus habitatges i es necessiten mesures per afavorir la mobilitat d’aquestes persones. Són algunes de les conclusions de l’Estudi sobre la situació de la gent gran que ha elaborat l’Ajuntament de Berga.
D’aquesta manera, el nombre de persones majors de 65 anys se situa quatre punts més que la mitjana catalana. L’estudi conclou també que l’índex de sobreenvelliment és del 14,13%. Això vol dir que del 20% de persones grans de Berga, més d’un 14% tenen més de 85 anys. Per tant, Berga ha de posar especial atenció en incrementar els serveis a les persones grans, ja que té una població més envellida que altres zones on s’ofereixen més serveis.
L’objectiu de l’estudi ha estat conèixer les característiques demogràfiques de la població major de 65 anys i elaborar una projecció de la població del municipi a curt, mig i llarg termini.
Segons l’estudi, els serveis socials municipals estan ben valorats, tot i que cal potenciar aquells aspectes més dèbils, com el nombre de places disponibles o la diversitat de serveis. Són mancances que s’han de solucionar aprofitant oportunitats, com la llei de suport a les persones dependents, llei de serveis socials. L’informe també posa l’accent en el fet que la provisió dels serveis a la gent gran es fa de manera desigual en les diferents parts de Catalunya. Mentre que a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha una clara concentració de places d’iniciativa privada, a la resta de territori els serveis els proveeixen agents públics o entitats socials.
Un altre dels aspectes en els que cal millorar és la mobilitat. Les característiques del municipi dificulten la mobilitat de la gent gran. L’estudi recomana establir mesures per afavorir la mobilitat per permetre la participació en la xarxa social, assistencial i sanitària.
El Pla, a més, disposa d’un bloc a través del qual s’informa de manera permanent de les activitats del Pla d’Inclusió Social (www.pladinclusioberga.blogspot.com). El contingut d’aquest estudi, juntament amb els que s’elaboraran al llarg de l’any, ha de permetre dissenyar futures línies d’actuació dins el Pla d’Inclusió Social de Berga, que permetin adaptar els recursos i serveis existents i poder gestionar i donar resposta a l’envelliment progressiu de la població.

Comentaris