Gironella, Societat

Gironella aprova un pressupost de prop de 3,9 milions per al 2015

L’Ajuntament de Gironella ha aprovat un pressupost de 3.888.700 euros per al 2015. És un 38,42% menys que el d’aquest 2014, que contemplava una partida important per la biblioteca (1,5 milions d’euros). Un equipament que és previst que s’enllesteixi i s’estreni a principis d’any.

233.930 euros d’inversions

Per al 2015 no es preveuen grans inversions, el consistori ha aprovat una partida de 233.930 euros. Són fons propis del consistori que es destinaran a millores a edificis públics i millores a la via pública.

Una partida serà per al manteniment de la zona esportiva, per acabar i rehabilitar els vestidors del camp de futbol, així com adaptar a normativa la instal·lació d’aigua calenta del pavelló municipal.

L’equip de govern de CiU haurà destinat durant tot aquest mandat una partida anual a la millora de carrers i places, i també de l’enllumenat públic. A més, en cas que es rebin subvencions, d’inversions en projectes se’n podran fer més.

Concepte Pressupost Subv. F. Propis Crèdit Altres
Millores edificis públics 45.986,80€ 0,00 45.986,80€ 0,00 0,00
Millores via pública 187.943,20€ 0,00 187.943,20€ 0,00 0,00
Total inversions 233.930€ 0,00 233.930€ 0,00 0,00

El pressupost del 2015 segueix prioritzant el foment de l’ocupació a la vila, a través del programa de contractació i formació de ciutadans de Gironella, el Pla Inclou, o les subvencions a empreses i comerços que s’implantin o facin obres de millora per fomentar l’activitat comercial.

Els ingressos

Els nous impostos, en el capítol d’ingressos (impostos i taxes), tenen increments en el seu conjunt, malgrat no augmenta la pressió fiscal als ciutadans.

Es congelen la major part de les taxes municipals com la d’escombraries, vehicles, guals i cementiri, i es redueix el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles, passant de l’1,16% al 1,02%.

Es preveu però un augment de la recaptació per la major eficiència en la gestió i també per l’aflorament de contribuents, amb l’obligació de tributar i que fins ara no ho feien. La revisió a fons de tots els padrons cadastrals permet el previsible augment de la recaptació.

No operacions de crèdit

Per segon any consecutiu, no es preveu la contractació de cap operació de crèdit, per la qual cosa la ràtio d’endeutament seguirà baixant en els propers anys, segons ha comentat l’alcalde, David Font.

També ha dit que un cop fet el tancament de l’exercici 2014 es preveu incorporar també els romanents positius com a nova inversió. “En els dos últims anys, els romanents han estat de 800.000 euros el 2012 i 1.300.000 el 2013, i per aquest 2014 l’estimació de tancament ronda xifres similars a les de l’any anterior”, ha comentat Font.

“Conservadors en els ingressos, curosos en la despesa”

El pressupost de Gironella per al 2015 segueix amb l’austeritat plantejada a l’inici d’aquest mandat, segons destaca l’equip de govern de CiU. David Font apunta que “els objectius de l’equip de govern des del principi de la legislatura és ser conservador en els ingressos i curós en la despesa, prioritzant el manteniment i la conservació de l’espai públic, l’atenció a les persones que pateixen de forma més directa la crisi econòmica, i mantenint les mesures d’estalvi”.

Els pressuposts de Gironella per al 2015 es van aprovar al ple d’ahir, dimarts 2 de desembre, amb els vots a favor dels càrrecs electes de CiU i ERC i el vot en contra de l’únic regidor del PSC assistent.

Ingressos

Denominació 2014 2015 Dif.2015/2014 Dif.%
Impostos directes 1.480.610,00€ 1.531.100,00€ +50.490,00€ +3,41%
Impostos indirectes 25.000,00€ 20.000,00€ -5.000,00€ -20,00%
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.133.660,00€ 1.072.760,00€ -60.900,00€ -5,37%
Transferències corrents 1.247.530,00€ 1.256.640,00€ +9.110,00€ +0,73%
Ingressos patrimonials 8.100,00€ 8.200,00 +100 +1,23%
Operacions corrents 3.894.900,00€ 3.888.700,00€ -6.200,00€ -
Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 - -
Transferències de capital 1.074.000,00€ 0,00 -1.074.000,00€ -100,00%
Passius financers 486.000,00€ 0,00 -486.000,00€ -100,00%
Operacions de capital 1.560.000,00€ 0,00 -1.560.000,00€ -100,00%

Despeses

Denominació 2014 2015 Dif. 2014/2015 Dif.%
Despeses de personal 1.198.716,00€ 1.198.176,00€ 0,00 -
Despeses corrents de béns i serveis 1.943.690,00€ 1.965.590,00€ +21.900,00€ +1,13%
Despeses financeres 114.500,00€ 114.500,00€ 0,00 -
Transferències corrents 58.500,00€ 58.500,00€ 0,00 -
Operacions corrents 3.314.866,00€ 3.336.766,00€ +21.900,00€ +0,01%
Inversions reals 1.799.034,00€ 229.934,00€ -1.569.100,00€ -87,22%
Passius financers 341.000,00€ 322.000,00€ -19.000 -5,57%
Operacions de capital 2.140.034,00€ 551.924,00€ -1.588.100,00€ -74,21%

*Finalment no es va procedir a la contractació d’aquesta operació durant el 2014

Despeses Ingressos Inversions a Gironella Pressupost 2015 Pressupostos

Estic amb tu

Comentaris