Declaració d’impacte ambiental favorable per a la variant de Sagàs

La ponència ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la declaració d’impacte ambiental per a la variant de Sagàs (C-154), en un tram de 2,6 quilòmetres de la carretera. Es dóna el vistiplau i s’implementaran les condicions establertes a l’estudi i algunes d’addicionals.

L’alternativa escollida consisteix en una variant que circula sensiblement paral·lela a la carretera actual, entre 150 i 250 metres més al nord. Es tracta d’una carretera convencional, d’un carril per sentit, amb una calçada de 3,5 metres i vorals d’un metre a cada costat.

Una comissió mixta de seguiment controlarà que s’executin les condicions establertes en el document mentre es desenvolupin els treballs.

Protecció de la fauna

La distància, de fins a 900 metres, a la què es troba la infraestructura respecte a l’espai Natura 2000 Riera de Merlès fa que no es prevegi risc d’afectació significativa directa o indirecta a aquest espai natural protegit. De tota manera, s’ha tingut en compte la construcció d’obres de drenatge adaptades, que permetran una bona connectivitat ecològica. Es condicionaran els passos inferiors per aprofitar-los com a passos de fauna i es dimensionaran per afavorir el trànsit de les espècies presents a la zona, com els ungulats.

El projecte constructiu haurà d’incorporar algun sistema de recollida d’aigües de la plataforma en els llocs més adequats i per dirigir-les cap a basses naturalitzades. D’aquesta manera els elements contaminants que reculli la plataforma quedaran filtrats per la vegetació abans d’arribar als cursos fluvials, a més de servir d’hàbitat per als amfibis. Altres mesures incorporades són l’establiment de pendents aptes per a l’estesa de terra vegetal, que és excedentària; i la sembra i plantació amb espècies vegetals autòctones per millorar la integració paisatgística de la nova via.

Compensació de l’impacte

L’ocupació definitiva del terreny per la plataforma i espais adjacents es considera un impacte residual, ja que no es pot evitar ni reduir amb mesures preventives o correctores com les aplicades en els talussos o en d’altres espais modificats, que disposen de mesures de restauració. Per això és necessari compensar l’impacte, tal i com fixa la normativa, a través d’actuacions de restauració. En concret, el projecte constructiu o el projecte complementari de mesures correctores d’impacte ambiental haurà d’incorporar actuacions de restituciód’hàbitats o d’altres millores de la biodiversitat que es plantegin.

 

FOTO: La carretera actual, en una zona a prop d’on acaba l’actuació / Departament de Territori i Sostenibilitat

X