Olvan disposa d’una cartografia urbana actualitzada

L’Ajuntament d’Olvan ja disposa de la nova cartografia urbana digital 3D escala 1:1000 del municipi, que ha elaborat la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una eina per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques i s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el pla urbanístic, el cadastre i les xarxes de serveis i equipaments.

Per fer aquest treball s’han cartografiat 493 hectàrees del municipi, que inclouen les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del seus àmbits territorials.

Els mapes estan fets a partir de les fotografies aèries que es cartografien amb tècniques fotogramètriques i treball de camp. S’estructura en sis fitxers, que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, els polígons i vialer així com el model digital del terreny, segons plec d’especificacions tècniques v 2.2 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

La cartografia digital es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i amb els sistemes de referència ED50 i ETRS89.