El Patronat de la Patum canviarà de nom amb els nous estatuts: es dirà Consell Municipal de Patum

Aquesta setmana l’Ajuntament ha posat en marxa una consulta oberta a la ciutadania, una de les últimes fases del procés de renovació d’estatuts

El Patronat de la Patum canviarà de nom en els pròxims mesos. Es dirà Consell Municipal de Patum, a menys que les últimes fases del procés de renovació dels estatuts acordin el contrari. L’Ajuntament fa mesos que treballa una renovació d’estatuts, l’ha consensuat amb els membres de l’encara Patronat de la Patum i aquesta setmana ha llançat una consulta pública per recollir aportacions de la ciutadania.

El març del 2017 el Patronat de la Patum es va extingir com a tal. Fins aleshores el patrimoni patumaire penjava directament del Patronat, però la normativa va obligar l’Ajuntament a assumir directament el patrimoni. En aquell moment, el Patronat va passar de ser un organisme autònom municipal a considerar-se un òrgan de participació. Això sí, el govern municipal va adoptar el compromís de prendre’s els acords del Patronat com a decisions fermes. En altres paraules, l’Ajuntament es va comprometre a complir tot el que s’aprovés en les trobades amb les comparses.

Malgrat tot, des d’aquell moment va quedar pendent adequar els estatuts a la nova fórmula jurídica del Patronat (que, de fet, de Patronat ja només li’n quedava el nom). Ara cal adaptar el Patronat a la nova normativa de participació ciutadana, i això implicarà el canvi de nom, però també l’adaptació d’aspectes purament normatius que encara ara recull el reglament del Patronat i que són més propis d’un organisme autònom municipal que d’un òrgan de participació.

Per exemple, els actuals estatuts del Patronat de La Patum inclouen alguns articles com l’article 2 sobre el patrimoni adscrit a l’entitat o l’article 14 sobre els fons de l’entitat, que no són propis de la seva nova fórmula jurídica. També hi ha altres articles com el número 4 sobre els òrgans de govern i d’administració del patronat, que no són d’aplicació des de l’any 2017, moment de l’extinció del Patronat i l’inici de la nova etapa com a òrgan formal de participació.  

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer les seves aportacions sobre l’elaboració del reglament. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 15 al 29 de setembre, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

X