Les obres s’han licitat per l’import de 99.946 euros, provinents de la línia de subvenció del PUOSC