L'alcalde accidental establirà un torn obert de precs i preguntes perquè el públic assistent es pugui dirigir directament als regidors