L’Ajuntament de Berga posa en funcionament un apartat dedicat a la facturació electrònica destinat als proveïdors

A partir d’aquesta setmana, la pàgina web de l’Ajuntament de Berga disposa d’un nou apartat dedicat a la facturació electrònica que conté els enllaços corresponents per tal que els proveïdors del consistori berguedà puguin presentar les factures de manera telemàtica.

La factura electrònica, ubicada a l’apartat de ‘Serveis i tràmits> Facturació electrònica’ , és el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. En aquest sentit, ha de complir amb el format que s’anomena ‘facturae’ , que ha estat definit pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç de l’estat espanyol, i que el mateix Ministeri posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació de factures telemàtiques.

D’acord amb la normativa actualment vigent, i a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’administració pública poden expedir i remetre factura electrònica.

A més, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada telemàtic: les Societats Anònimes; les Societats de Responsabilitat Limitada; les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola; els establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària; les unions temporals d’empreses; l’agrupació d’interès econòmic, agrupació econòmica europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, i fons de titularització hipotecària o fons de garanties.

Per a més informació i sol·licitud del servei, que es pot utilitzar les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, consultar la web de l’Ajuntament de Berga.