Educació

Més de 5.000 alumnes de la Catalunya central s’examinen de les proves de final d’ESO

Més de 5.000 alumnes de la Catalunya central s’examinen de les proves de final d’ESO

Més de 5.000 alumnes de la Catalunya central s’examinen entre avui i demà de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. L’avaluació es porta a terme per setè any consecutiu en un total de 1.070 centres d’arreu de Catalunya -553 de titularitat pública i 517 de privats i concertats- i posa a prova més de 71.000 alumnes catalans.

L’objectiu és mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria. Per fer-ho, l’alumnat s’haurà de sotmetre a exàmens de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, llengua francesa, llengua alemanya, aranès, matemàtiques i competència cientificotecnològica. Els resultats es podran conèixer a partir del 3 d’abril.

Contingut de les proves

Aquest dimarts els alumnes realitzaran les proves de llengua castellana, matemàtiques i llengua catalana. Dimecres, dia 7, s’avaluarà la competència cientificotecnològica, la llengua estrangera (71.142 alumnes faran la prova d’anglès, 324 la de francès i 74 la d’alemany) i l’aranès (69 alumnes de la Vall d’Aran).

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora, que com a novetat incorporen tres preguntes de resposta oberta, i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra i l’adequació i coherència en la redacció.

Estic amb tu

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d’expressió o el raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa.

Tant dimarts com dimecres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Catalunya central competències bàsiques ESO exàmens

Comentaris