Més de 5.000 alumnes de la Catalunya central s’examinen de les proves de final d’ESO

Més de 5.000 alumnes de la Catalunya central s’examinen entre avui i demà de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. L’avaluació es porta a terme per setè any consecutiu en un total de 1.070 centres d’arreu de Catalunya -553 de titularitat pública i 517 de privats i concertats- i posa a prova més de 71.000 alumnes catalans.

L’objectiu és mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria. Per fer-ho, l’alumnat s’haurà de sotmetre a exàmens de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, llengua francesa, llengua alemanya, aranès, matemàtiques i competència cientificotecnològica. Els resultats es podran conèixer a partir del 3 d’abril.

Contingut de les proves

Aquest dimarts els alumnes realitzaran les proves de llengua castellana, matemàtiques i llengua catalana. Dimecres, dia 7, s’avaluarà la competència cientificotecnològica, la llengua estrangera (71.142 alumnes faran la prova d’anglès, 324 la de francès i 74 la d’alemany) i l’aranès (69 alumnes de la Vall d’Aran).

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora, que com a novetat incorporen tres preguntes de resposta oberta, i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra i l’adequació i coherència en la redacció.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d’expressió o el raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa.

Tant dimarts com dimecres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

X