La Cambra de Comerç Barcelona ratifica l’empresari Joan Boix com a president de la delegació del Berguedà

El Ple de la Cambra de Barcelona reunit el passat dijous, 25 de juliol, en la seva primera sessió ordinària, va aprovar el nomenament dels nous membres dels Consells de Delegacions, així com també la ratificació dels membres que continuen en el càrrec. D’aquesta forma, s’inicia així el procés de renovació dels òrgans de la Cambra a les delegacions, que es preveu que finalitzi durant els propers mesos.

Meritxell Torrentó (Agroviver SL), Mireia Altimiras (Climent 1890 SL), Francesc Vilalta (Pinesvi Pintures SL), Joan Ricart (Ballarà SL), Jordi Badia (La Cabana Berga SL), Anna Romera (Grup Català de Treball ETT SL) i Núria Cinca (Tesi Industrial Europa SL) ocuparan per primer cop les vocalies que composen el Consell de la Delegació. Els empresaris Francesc Xavier Gual (Gual Steel SL) i Josep Maria Serarols (Ballús SA) han estat ratificats una legislatura més com a vocals del Consell de la Delegació.

L’òrgan de govern té com a principal funció emprendre iniciatives d’impuls de l’economia comarcal. També vetlla per definir un espai compartit de concertació d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local.

El Consell de la Delegació està constituït per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a municipis de l’àmbit territorial de la delegació corresponent. La designació dels membres correspon al Ple de
Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. D’entre ells, el president del Consell de la delegació
és nomenat pel president de la Cambra de Barcelona. Aquest càrrec de confiança de Presidència
s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per cessament anticipat).