L’Ajuntament de Puig-reig subvencionarà amb 2.000 euros bars i restaurants del poble

L’Ajuntament de Puig-reig va aprovar, en sessió plenària extraordinària aquest dimarts a la tarda, l’atorgament d’ajuts extraordinaris als establiments del sector de la restauració del municipi. S’hi destinarà una partida pressupostària de 30.000 euros.

El consistori aposta per continuar ajudant un dels sectors que més ha patit els efectes negatius de la pandèmia de la Covid-19. És per això que s’ha aprovat l’atorgament d’una ajuda directa de 2.000 euros als establiments que es presentin en aquesta convocatòria que s’obrirà en els propers dies de manera oficial, un cop publicades les bases als butlletins corresponents.

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les activitats de restauració del municipi de Puig-reig amb llicència vigent per l’activitat i serà requisit indispensable estar al corrent de pagament de taxes i rebuts de serveis municipals i no tenir cap deute amb aquesta administració.

Per a poder optar a l’ajuda, caldrà presentar la corresponent sol·licitud, una declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la còpia del NIF o CIF vigent, els poders de representació en cas que s’obri en representació i NIF del representant i el full de domiciliació bancària normalitzat a nom de la persona sol·licitant.

En els propers dies es publicarà, al web municipal, tota la informació corresponent a aquesta línia d’ajudes, així com els terminis per sol·licitar-la.