General

Sagàs cataloga 90 masies de més de 50 anys

Sagàs enllesteix el seu catàleg de masies. Es tracta d’una eina que permetrà agilitzar alguns tràmits i que inclou 90 masies del municipi amb més de 50 anys d’antiguitat. S’han recollit totes les dades d’aquestes edificacions (les dimensions, els plànols…), de manera que a partir d’ara ja es tenen organitzades les dades d’aquestes edificacions.
Quan el catàleg estigui totalment aprovat i un propietari vulgui fer reformes en una masia només haurà de presentar un projecte a l’Ajuntament i ja no serà necessari redactar un pla especial per a cada cas. Des de l’Ajuntament s’ha estat treballant durant dos anys per fer la catalogació de totes les masies i ara ja només falta tenir el vistiplau de diferents departaments de la Generalitat i el sí definitiu de la comissió d’Urbanisme. La previsió és que això estigui abans de l’estiu o, com a molt tard, a la tardor.
D’altra banda, Sagàs ja disposa de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la principal eina dels municipis per planificar els usos del sòl i el creixement urbanístic. En aquest cas, però, es tracta d’un POUM provisional i genèric que la Generalitat ha redactat per als municipis que encara no en tenien. Segons aquest POUM, tot el municipi de Sagàs és zona rústica, on no es poden fer edificacions. Aquest POUM redactat pel departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat té una aplicació de 4 anys, un període durant el qual els ajuntaments podran aprovar-lo definitivament o redactar-ne un de propi pel procediment ordinari.

Estic amb tu

Comentaris