Gironella promet descomptes en el rebut de recollida de residus si se supera la mitjana comarcal de reciclatge

L’Ajuntament de Gironella apuja la taxa de residus domèstics fins els 113,90 euros per equiparar-la a la taxa comarcal. També hi ha increments en la resta de grups contribuents i se’n crea un de nou que fa referència als comerços superiors als 500m2. Malgrat tot, el consistori assegura que cap contribuent notarà l’augment en el rebut, si recicla millor, ja que la pujada quedaria compensada amb un descompte de la taxa anual.

En concret, l’Ajuntament oferirà una bonificació del 5% sobre els rebuts del 2018 si s’aconsegueix situar la recollida selectiva per sobre la mitjana comarcal. Aquest descompte se sumarà als ja previstos pel que fa a l’ús de la deixalleria mòbil i que oscil·len entre el 5% i el 18% en funció del grau d’utilització del servei.

Ara mateix, Gironella està per sota la mitjana comarcal de recollida selectiva. Malgrat tot, el govern confia que, si se segueix la política impulsada des del Consell Comarcal basada en agrupar els contenidors en illes de reciclatge, la posició s’invertirà. De fet, les dades provisionals d’aquest 2017 ja marquen un canvi de tendència: els residus dipositats a l’abocador comarcal van a la baixa, mentre que la recollida orgànica i la selectiva creixen per sobre del 7%.

Altres canvis en taxes de cara al 2018

També presentaran canvis dues taxes de cara al 2018. El primer canvi va vinculat a l’entrada de vehicles i guals, que fins ara tenia un tractament diferenciat. A partir del 2018, la taxa queda unificada en una sola, amb un import 13,02€/ml.

Aquesta mesura es pren per igualar en condicions tots els qui tenen entrades de vehicles, ja que fins ara només hi havia guals en carrers o places on hi ha més espai per aparcar, mentre que els gironellencs que vivien en zones més residencials i on era més complicat aparcar no posaven mai el gual. A partir d’ara, tot ciutadà disposarà de gual permanent municipal, sigui quin sigui el seu punt de residència.

L’altra modificació important fa referència a l’IBI, l’Impost de Béns Immobles del municipi. En aquest sentit, s’incorpora una bonificació per a famílies nombroses i monoparentals del 50% de l’impost, condicionada a disposar d’un immoble amb un valor cadastral inferior als 75.000€ (la mitjana de Gironella és de 33.000€ de valor cadastral) i que els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors a 3,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) en els casos de famílies monoparentals, i de 5 vegades en els casos de famílies nombroses.

D’altra banda, també es fa una modificació general del tipus que passa del 0,82 al 0,83 sobre el valor cadastral vigent (valoració del 1986) per compensar la caiguda de valor dels terrenys urbans que per revisió de valor feta per l’estat espanyol passen a tenir un valor similar a terrenys rústics.

X