El nou Pla Local de Joventut de Berga es posa tres reptes: combatre el sexisme, fomentar la participació i obrir l’Espai Jove

L’Ajuntament de Berga ja disposa del nou Pla Local d’Adolescència i Joventut (PLAJ). El govern el defineix com “una eina estratègica i participativa que permetrà definir, impulsar i coordinar actuacions en matèria de joventut” durant els propers quatre anys. El Pla planteja tres grans reptes: fer créixer la lluita contra el sexisme, fomentar la participació juvenil en la presa de decisions, i obrir l’Espai Jove i convertir-lo en un lloc de referència i trobada per a adolescents i joves.

S’hi recullen quatre grans blocs temàtics per estructura les polítiques actives (benestar, territori, transformació i emancipació), tres reptes a desenvolupar i 98 accions concretes dividides en diferents eixos. Algunes de les accions destacades són executar un carril bici que travessi la ciutat, des de Santa Eulàlia fins la Valldan, abans del 2023, o treballar per destinar una part fixa del pressupost participatiu a projectes per al jovent.

Per encarar les 98 accions i altres reptes que contempla el Pla, l’Ajuntament de Berga destina a l’àrea de Joventut un pressupost de 114.453,25 euros per aquest 2020. A banda, s’hi afegeix el compromís i pressupost complementari d’altres àrees del consistori, ja que hi ha iniciatives que són transversals. El PLAJ de Berga 2020-2024 ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia, aquest mateix maig.

El document és el resultat de la coordinació de l’Ajuntament amb grups municipals, serveis locals, associacions i entitats i, especialment, amb joves d’entre 12 i 34 anys. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha assegurat que “el nou Pla Local d’Adolescència i Joventut és un instrument que respon a les expectatives reals dels i les joves i farà que Berga esdevingui una ciutat més bonica, associativa, viva, lliure, cohesionada i digna”. El regidor també ha destacat que “l’aposta principal d’aquest document es basa en mostrar que el jovent és partícip en les polítiques municipals com també imprescindible per a la construcció del futur de Berga”.

Un document que mostra la realitat i les necessitats del jovent berguedà

El document del PLAJ es divideix en sis capítols. El primer és l’emmarcament i conté els compromisos i requisits, la descripció del pla, el marc normatiu, la definició de joventut, una breu evolució històrica sobre les polítiques de joventut desenvolupades a la ciutat, la descripció de les fases i el calendari del pla, la població diana, la finalitat, els reptes i els objectius a assolir.

El segon capítol se centra en descriure les eines i accions realitzades durant la diagnosi per conèixer les necessitats dels nois i noies. Per fer-ho, s’han fet entrevistes exploratòries, enquestes, grups de discussió, tallers participatius i també s’ha avaluat el PLAJ 2015-2018.

El tercer capítol consisteix en l’anàlisi de la realitat del jovent del municipi a través de xifres clau. Per exemple, Berga compta amb 4.039 adolescents i joves d’entre 12 i 34 anys, el que representa un 24% del total de la població, segons les dades del Padró municipal d’habitants a data de 31 de desembre de 2019.

El quart capítol conté l’anàlisi de les polítiques actives de joventut realitzades, els recursos econòmics i humans disponibles, una valoració d’aquestes polítiques per part del jovent, un mapa dels equipaments, recursos i serveis d’interès per a la població jove i les conclusions de la diagnosi.

El cinquè capítol descriu com es portarà a terme l’avaluació i el seguiment del PLAJ 2020-2024.

El sisè capítol determina els reptes i l’estructura del pla d’acció dividit en diversos àmbits d’actuació. En concret, el pla d’acció contempla 98 accions (50 accions de continuïtat i 48 accions noves) distribuïdes en 12 àmbits d’actuació: salut i hàbits saludables; oci i lleure; esports; igualtat, gènere i diversitats; cultura i creació; participació i associacionisme; equipaments i serveis juvenils; espai públic; transició ecològica i transport; educació i formació; ocupació i habitatge.

Processos participatius del PLAJ

El procés participatiu per elaborar el Pla Local d’Adolescència i Joventut de Berga ha comptat amb 582 persones. A més, s’han realitzat 32 entrevistes exploratòries a persones de vuit col·lectius diferents: personal tècnic municipal, regidors i regidores de l’equip de govern, representants dels grups polítics del consistori, persones referents de serveis especialitzats, persones de col·lectius minoritaris i membres d’entitats juvenils, esportives i culturals. També s’han fet 460 enquestes en què hi han pres part 359 adolescents d’entre 12 i 19 anys d’ESO, Batxillerat i cicles formatius i 101 joves d’entre 18 i 34 anys. Per últim, també s’han fet sessions amb grups de discussió i un taller participatiu amb 90 persones.

X